Privacy Verklaring

December 2020

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en verwerken
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN WAAR GEBRUIKEN WE ZE VOOR?

Francis DierenHomeopathie verwerkt persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van behandeling. Naast de hieronder genoemde
persoonsgegevens verzamelen we informatie over uw dier(en) ten behoeve van de
behandeling. Wanneer dit relevant is voor de behandeling, kan het zijn dat persoonlijke
achtergrondinformatie over woonomgeving en leefomstandigheden in het digitale
dossier van uw dier opgenomen wordt. Deze informatie is strikt voor eigen gebruik van
de behandelaar en digitale dossiers zijn meervoudig beveiligd opgeslagen.
Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende
gegevens zijn:
Voor- en achternaam om u als klant te kunnen identificeren en aan te spreken.
E-mailadres om informatie met betrekking tot behandeling uit te wisselen, om
documenten als geneesmiddelbrief en facturen toe te zenden, voor verdere
correspondentie over diensten en producten.
Telefoonnummer om contact met u op te nemen met betrekking tot de behandeling.
Adres om u als klant te kunnen identificeren voor onze administratie, om geneesmiddelen
toe te kunnen sturen, om te voldoen aan onze wettelijke administratieverplichtingen.
Bankgegevens voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke
administratieverplichtingen.

AAN WIE GEVEN WE UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het
nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen.
Collega’s In geval van vervanging bij langdurige afwezigheid of ziekte, of wanneer een
collega supervisie geeft bij een casus, kan het voor de voortgang van de behandeling
wenselijk zijn dat persoonsgegevens gedeeld worden. Dit gebeurt echter alleen na
overleg en met uitdrukkelijke toestemming van u als klant. Uiteraard verzekeren wij ons
er van dat degene die uw gegevens te zien krijgt hier net zo zorgvuldig mee om gaat als
wij.
Accountant De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze
accountant.
Overheidsinstanties Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens
doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

HEEFT DE WEBSITE COOKIES?

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die hier door
de webhost aan het webadres gekoppeld zijn en geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen. Uw IP-adres wordt niet gebruikt en/of
opgeslagen en u kunt daarom niet persoonlijk worden herleid.

HOE BEVEILIGEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Francis Dalebout | Klassieke Homeopathie voor Dieren neemt de bescherming van uw
gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen
tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang of andere vormen van onrechtmatige
verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
mail@francisdierenhomeopathie.nl

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. Bij overlijden van uw dier wordt het dossier van het betreffende dier binnen
een jaar verwijderd. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar,
om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na
het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of
verwijderen. Daarnaast kun u op elk moment uw toestemming voor verwerking van uw
gegevens in trekken, de verwerking van uw gegevens beperken of bezwaar maken tegen
de verwerking.
Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u opgeslagen hebben in
een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie/behandelaar,
te sturen.
Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten zoals hier boven benoemd, kunt u een
verzoek sturen naar mail@francisdierenhomeopathie.nl.
Wanneer u van mening bent dat Francis DierenHomeopathie in strijd handelt met deze
privacyverklaring of met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG), dan
heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons

CONTACTGEGEVENS

Francis DierenHomeopathie
mail@francisdierenhomeopathie.nl
www.francisdierenhomeopathie.nl
Nieuwstad 45A
7201 NL Zutphen
06-44336987
K.v.K.nr.: 66618959