Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Francis DierenHomeopathie haar diensten
verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een
opdracht aan Francis DierenHomeopathie heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De
opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Francis DierenHomeopathie
zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de
dienstverlening van Francis DierenHomeopathie.
1.3 Francis DierenHomeopathie: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
66618959 levert Francis DierenHomeopathie diensten op het gebied van homeopathie voor dieren,
advies en begeleiding van gezondheid en welzijn.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Francis DierenHomeopathie haar diensten (mede) met
behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Francis DierenHomeopathie kan te allen tijde de
samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of
continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende
opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of
programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten,
werkzaamheden, behandelingen, producten verricht en/of geleverd door en overeenkomsten
gesloten met Francis DierenHomeopathie.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden
betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval
overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Francis DierenHomeopathie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de
toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Francis DierenHomeopathie zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar
door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door
hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en
voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Francis DierenHomeopathie is verstrekt.
Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt
Francis DierenHomeopathie zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen,
opdrachtsom voor de door Francis DierenHomeopathie te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of
tussentijds aan te passen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Francis DierenHomeopathie niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen
opdrachtsom.
3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een
overeenkomst die is uitgebracht door Francis DierenHomeopathie, dan wel door het schriftelijk e/o
Algemene Voorwaarden Francis DierenHomeopathie – Dec. 2020 – Zutphen Pagina 2 van 5
per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte
tevens de opdrachtbevestiging.
3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Francis DierenHomeopathie
uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Francis
DierenHomeopathie, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en
zodra met de feitelijke dienstverlening door Francis DierenHomeopathie een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van
of door toedoen van de opdrachtgever of klant, zal Francis DierenHomeopathie de noodzakelijke
aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de
oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is,
aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het
wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen
hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Francis DierenHomeopathie zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een
inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Francis DierenHomeopathie niet garant staat voor
het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening
bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever en/of klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die
Francis DierenHomeopathie nodig heeft en/of die redelijkerwijs van belang kunnen zijn om de
opdracht/behandeling volgens afspraak uit te voeren.
7.2 Indien door Francis DierenHomeopathie of door Francis DierenHomeopathie ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
opdrachtgever/klant of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan
uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Francis DierenHomeopathie.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Homeopathische behandeling en middelen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere
diergeneeskunde. Het stellen van een diagnose is altijd voor bestemd aan een dierenarts. Het staken
van reguliere behandeling dient in overleg met de behandeld dierenarts te gebeuren en is op eigen
verantwoording van de klant. Francis DierenHomeopathie zal staken van reguliere behandeling nooit
als voorwaarde stellen voor het verstrekken van haar diensten en/of behandeling.
6.2 Francis DierenHomeopathie is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het stoppen van
reguliere diergeneeskunde, al dan niet in overleg met dierenarts, en/of de gevolgen van het niet
verstrekken van de nodige informatie door de klant.
6.3 Francis DierenHomeopathie wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie
van de hand tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Francis
DierenHomeopathie. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft
weten te maken.
6.3 Indien Francis DierenHomeopathie op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur c.q. het bedrag waarop
Algemene Voorwaarden Francis DierenHomeopathie – Dec. 2020 – Zutphen Pagina 3 van 5
Francis DierenHomeopathie op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken (met een maximum
van 5x het totale factuurbedrag).
6.4 Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade is in ieder
geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door (bedrijfs)stagnatie, waaronder ook gemiste inkomsten door het niet uit kunnen brengen van het
dier in de sport.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Francis DierenHomeopathie staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en
kosten er door Francis DierenHomeopathie voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening
zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van
overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte
kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij
anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Francis DierenHomeopathie en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste
kosten, worden door Francis DierenHomeopathie steeds door middel van een schriftelijke of digitale
factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Francis DierenHomeopathie kan
het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden
gefactureerd.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum,
tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Francis DierenHomeopathie over
het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Francis
DierenHomeopathie worden opgeschort, dit zonder dat Francis DierenHomeopathie dientengevolge
jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Francis DierenHomeopathie in dat
geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Francis DierenHomeopathie of
schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar
rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Francis DierenHomeopathie te
maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de
opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur
verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan
is Francis DierenHomeopathie gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Francis DierenHomeopathie
plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Francis DierenHomeopathie
gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Francis DierenHomeopathie toe te rekenen zijn,
door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:
– Behandeltraject: bij volledig annuleren van het behandeltraject binnen 24 uur voorafgaand aan de
afspraak wordt 25% van het totaalbedrag van het behandeltraject in rekening gebracht. Dit geldt niet
voor verplaatsen van de afspraak.
Algemene Voorwaarden Francis DierenHomeopathie – Dec. 2020 – Zutphen Pagina 4 van 5
– Lezingen en andere evenementen:
• Bij afmelden tot 4 weken voor datum volgt 100% restitutie van de totaalbedrag.
• Bij afmelding tot 2 week voor datum volgt 50% restitutie van het totaalbedrag.
• Bij afmelden binnen 2 weken voor datum vindt geen restitutie plaats, deelnemer mag wel
zelf een vervangende deelnemer regelen.
• Ook wanneer de deelnemer afmeld binnen de bovengenoemde termijnen maar de factuur
nog niet betaald heeft, blijft de betalingsplicht van kracht voor het factuurbedrag minus de
eventuele restitutie.
• Bij meerdaagse cursussen vindt geen restitutie plaats wanneer deelnemer een van de data
niet aanwezig kan zijn. Wel mag indien mogelijk een gemiste dag tijdens een latere zelfde cursus
ingehaald worden.
10.2 Bij het annuleren van het evenement door Francis DierenHomeopathie vindt 100% restitutie van
de reeds gedane betaling plaats.

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is
dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele
latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de
wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de opdrachtgever en/of klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door
andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Francis DierenHomeopathie
desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief
vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds
heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
12.3 Francis DierenHomeopathie mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts
gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of
haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar
kan worden gevergd. Francis DierenHomeopathie houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op
betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Francis
DierenHomeopathie voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Francis
DierenHomeopathie. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden
na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Francis DierenHomeopathie. Op alle door Francis
DierenHomeopathie ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

15.1 Francis DierenHomeopathie is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar
opdrachtgever is bekend geworden. Francis DierenHomeopathie houdt zich aan de Wet
Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de
verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever
zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden
worden verstrekt. (zie ook de aparte Privacyverklaring op de website).

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Francis DierenHomeopathie behoudt zich het recht voor om deelnemers van een lezing, cursus,
workshop, besloten groep op social media of ander evenement, die door hun gedrag of anderszins
het normale verloop van het evenement verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te
sluiten.
Algemene Voorwaarden Francis DierenHomeopathie – Dec. 2020 – Zutphen Pagina 5 van 5
Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat
onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training
of dienst aan Francis DierenHomeopathie.
16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het
Nederlands recht van toepassing.
16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.